Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Świdniku.

1. Wymagania niezbędne.

  1. Zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27.08.2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.1870) do konkursu może stanąć osoba która:
    1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
    2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
    3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
    4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

Anulowanie ogłoszenia przeprowadzenie szkolenia kompetencje cyfrowe DigComp

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Realizacja projektu „Moja przyszłość w moich rękach – II edycja" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Celem zamówienia jest zrealizowanie usługi szkoleniowej z tematu „Kompetencje cyfrowe DigComp – 5 obszarów" na poziomie zaawansowania B.  

Szczegóły zamówienia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172181

Pliki do pobrania:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Realizacja projektu „Moja przyszłość w moich rękach – II edycja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni biologicznej w urządzenia wielofunkcyjne na potrzeby realizacji działań w projekcie „Moja przyszłość w moich rękach – II edycja”.

Szczegóły zamówienia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1150936

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych, wyposażenia pracowni oraz materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji działań w projekcie „Moja przyszłość w moich rękach – II edycja”.
Zadanie 1 – materiały dydaktyczne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć. 
Zadanie 2 – wyposażenie pracowni. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć z chemii, geografii, matematyki, biologii i fizyki. 
Zadanie 3 – materiały szkoleniowe. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletów zawierających teczkę (segregator), notes i długopis.

Szczegóły zamówienia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1146289

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji działań w projekcie „Moja przyszłość w moich rękach – II edycja”.
Zadanie 1 - Wyposażenie pracowni komputerowych (komputery przenośne z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, myszki, urządzenia wielofunkcyjne, wizualizery),
Zadanie 2 - Wyposażenie pracowni biologicznej (urządzenia wielofunkcyjne).

Szczegóły zamówienia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1145544

 

1lo-logo

I LO im. W. Broniewskiego

21-040 Świdnik ul. Okulickiego 13

tel./fax (+48) 81 751 57 13
numery wewnętrzne:
33 - Dyrektor
34 - Księgowość
35 - Psycholog szkolny
36 - Pokój nauczycielski
37 - Wicedyrektor
38 - Biblioteka szkolna
39 - Nauczyciele WF
40 - Pielęgniarka szkolna

tel. komórkowy
507 087 816

e-mail: dyrektor@1lo.swidnik.pl
e-mail: sekretariat@1lo.swidnik.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 I LO im. W . Broniewskiego

projekt: Cedrowa.pl