podstrony 1 LO

I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej 1lo.swidnik.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 30.06.2017 r.
 • Data ostatniej dużej aktualizacji strony: 17.05.2023 r.
 • Deklarację sporządzono dnia: 16.03.2021 r.
 • Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 15.03.2024 r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej :

 • Z uwagi na ograniczenia systemowe na stronie nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
 • Pomimo wszelkich starań i pracy ze strony redaktorów strony, niektóre zasoby mogą być niedostępne lub niezgodne z przyczyn takich jak:
  • publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
  • niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach,
  • struktura nie daje możliwości ingerencji w treść,
 • Część dokumentów nie posiada:
  • warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
  • audio deskrypcji, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
  • prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast).
  • na stronie brak formularza kontaktowego.
  • część zdjęć nie ma opisu alternatywnego, mają charakter promocyjny i nie są wykorzystane do realizacji bieżących zadań.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Strona zapewnia dostępność do treści poprzez zmianę wielkości tekstu oraz zmianę kontrastu (kolorystyki strony).

Oświadczenie sporządzono dnia 31 marca 2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz audyt firmy zewnętrznej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Grzegorz Zborowski tel. 604 522 441 e-mail info@cedrowa.pl

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Tomasz Król, adres e-mail: dyrektor@1lo.swidnik.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać : dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego mieści się w budynku przy ul. gen. L. Okulickiego 13 w Świdniku.

Wstęp na teren I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego  w Świdniku możliwy jest bezpośrednio z chodnika przy ul. gen. L. Okulickiego lub przez bramę od strony ul. Juliusza Słowackiego.

Budynek dydaktyczny - zapewniono dostęp dla niepełnosprawnych z poziomu parteru budynku za pomocą windy, która umożliwia dostęp na wszystkie piętra budynku. Do windy prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych prosto z ww. miejsc parkingowych. Zapewniono dostęp dla niepełnosprawnych do hali sportowej: podjazd oraz platforma, którą można wjechać na trybuny, znajdujące się na poziomie I pietra. WC w hali sportowej przystosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie parkingów

Na terenie przy szkole należącym do I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, z którego mogą również korzystać interesanci I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego  w Świdniku

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego oraz dla osób niedowidzących

 • Na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line
 • W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do Dyrektora szkoły.