Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Realizacja projektu „Moja przyszłość w moich rękach – II edycja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni biologicznej w urządzenia wielofunkcyjne na potrzeby realizacji działań w projekcie „Moja przyszłość w moich rękach – II edycja”.

Szczegóły zamówienia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1150936