Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Świdniku.

1. Wymagania niezbędne.

  1. Zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27.08.2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.1870) do konkursu może stanąć osoba która:
    1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
    2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
    3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
    4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

Szegóły dotyczące naboru dostępne w załączniku.