podstrony 1 LO

 

Regulamin wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Świdniku

§1

 1. Hala sportowa oraz inne pomieszczenia szkolne służą do prowadzenia zajęć, rozgrywek sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
 2. Zajęcia odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.
 3. Hala sportowa jest czynna:
  1. poniedziałek - piątek w godz. 8.00-22.00,
  2. sobota - niedziela w godz. 8.00-22.00,

W razie potrzeby godziny funkcjonowania hali mogą ulec zmianie.

 1. Pomieszczenia hali sportowej mogą być wynajmowane osobom prawnym i osobom fizycznym przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, na podstawie umowy najmu zawartej z dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku.

§2

 1. Wynajem pomieszczeń hali sportowej obejmuje:
  1. halę główną z boiskami do gier zespołowych,
  2. boiska poprzeczne na hali głównej do gier zespołowych,
  3. małą salę gimnastyczną w budynku hali sportowej ( I piętro),
  4. dużą salę gimnastyczną w budynku szkoły,
 2. Korzystający z pomieszczeń wymienionych w ust. 1 mają jednocześnie prawo do korzystania z szatni, natrysków i WC w czasie, który obejmuje umowa najmu.
 3. Wszelkich informacji dotyczących wynajęcia hali sportowej i pomieszczeń szkolnych udziela kierownik obiektów sportowych, tel. 504 868 838.
 4. Wynajmującym halę oraz inne pomieszczenia szkolne, może być tylko osoba pełnoletnia.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach na hali sportowej tylko pod opieką uprawnionych osób.
 6. Na hali sportowej prowadzony jest rejestr zajęć poszczególnych grup, na podstawie którego następuje naliczenie należności za wynajem.
 7. Tryb wypowiadania umowy najmu:
  Wynajmujący i najemca mają prawo do rozwiązania umowy najmu z miesięcznym wypowiedzeniem. Rażące naruszenie niniejszego regulaminu przez najemcę, może spowodować rozwiązanie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Obowiązkiem wynajmującego jest poinformowanie najemców o zaistniałych zmianach i zawieranie umów zgodnie z wprowadzonymi zmianami.
 9. W związku z organizacją pracy szkoły wynajmujący ma prawo do odwołania wynajmu. W takim przypadku zobowiązany jest do przekazania informacji najemcy minimum 5 dni wcześniej.

§3

 1. Za korzystanie z hali sportowej oraz innych pomieszczeń szkolnych, pobierane są opłaty według stawki ustalonej przez dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku. Należność za wynajem, najemca wpłaca na podane na fakturze konto.
 2. Cennik wynajmu hali sportowej i pozostałych pomieszczeń określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość waloryzowania cen, w przypadku podwyżek opłat za korzystanie z mediów.
 4. Organizowanie wszelkich imprez sportowych musi być zgłoszone co najmniej na miesiąc przed turniejem, z dokładnym scenariuszem zawodów.
 5. Osoby fizyczne i prawne wynajmujące pomieszczenia sportowe korzystają z własnego sprzętu sportowego (piłki, stroje i obuwie).
 6. Wynajmujący halę może zrealizować zlecenie kompleksowej obsługi imprezy sportowej, kulturalnej lub innej. Cena realizacji takiej usługi powinna być określona indywidualnie na podstawie negocjacji z uwzględnieniem szczegółowej kalkulacji kosztów tak, aby wynagrodzenie za daną usługę pokrywało wszelkie koszty poniesione w związku z udostępnieniem pomieszczeń hali sportowej.
 7. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku zastrzega możliwość udostępnienia hali sportowej na warunkach nieokreślonych niniejszym Regulaminem.

§4

 1. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są używać odpowiedniego stroju oraz obuwia sportowego o podeszwie niebrudzącej nawierzchni boiska.
 2. Osoby trzecie przebywające na hali sportowej i sali gimnastycznej zobowiązane są do używania obuwia zmiennego o podeszwie nie brudzącej nawierzchni sportowej.
 3. Osoby korzystające z najmu zobowiązuje się do:
  1. punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,
  2. utrzymania czystości w obiekcie,
  3. zabezpieczenia osobistego mienia wartościowego we własnym zakresie,
  4. przestrzegania przepisów bhp, ppoż.. i porządkowych,
  5. podporządkowania się poleceniom pracowników szkoły,
  6. przestrzegania przepisów w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych.
 5. Zabrania się wnoszenia na hale sportową:
  1. wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem i innych,
  2. środków odurzających lub substancji psychoaktywnych,
  3. puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,
  4. napojów alkoholowych.
 6. Na terenie hali sportowej obowiązuje zakaz:
  1. spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,
  2. wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,
  3. wprowadzania zwierząt.
 7. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu hali sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.
 8. Wynajmujący ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody i zobowiązane są do pokrycia kosztów szkody lub odkupienia sprzętu o wartości nie mniejszej niż uszkodzony.
 9. Wynajmujący zobowiązani są do zapoznania z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego

im. W. Broniewskiego w Świdniku

 


Załącznik Nr 1 do Regulaminu Hali Sportowej

Cennik opłat za wynajem hali sportowej i innych pomieszczeń przy I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Świdniku

 

RODZAJ USŁUGI

CENA

Wynajem całej powierzchni boiska głównej hali sportowej – 1 godzina zegarowa (z możliwością korzystania z natrysków)

220,00 zł

Wynajem całej powierzchni boiska głównej hali sportowej – 1 godzina zegarowa (bez możliwości korzystania z natrysków)

175,00 zł

Wynajem ½ powierzchni boiska głównej hali sportowej – 1 godzina zegarowa (z możliwością korzystania z natrysków)

144,00 zł

Wynajem ½ powierzchni boiska głównej hali sportowej – 1 godzina zegarowa (bez możliwości korzystania z natrysków)

115,00 zł

Wynajem 1/3 powierzchni boiska głównej hali sportowej – 1 godzina zegarowa (z możliwością korzystania z natrysków)

72,00 zł

Wynajem 1/3 powierzchni boiska głównej hali sportowej – 1 godzina zegarowa (bez możliwości korzystania z natrysków)

58,00 zł

Wynajem małej i dużej sali gimnastycznej – 1 godzina zegarowa (z możliwością korzystania z natrysków)

65,00 zł

Wynajem małej i dużej sali gimnastycznej – 1 godzina zegarowa (bez możliwości korzystania z natrysków)

50,00 zł

Wynajem całej powierzchni boiska głównej hali sportowej wraz z widownią – turnieje, zawody itp.

(z możliwością korzystania z natrysków)*

do 6 h - 720 zł

powyżej 6 h – 220 zł/1h

Wynajem całej powierzchni boiska głównej hali sportowej wraz z widownią na cały dzień – turnieje, zawody (bez możliwości korzystania z natrysków)*

do 6 h - 580 zł

powyżej 6 h – 175 zł/1h

Wynajem sali lekcyjnej 1godzina zegarowa

30,00 zł

*W przypadku wynajmu hali na zawody, turnieje, imprezy itp. cena wynajmu może ulec zmianie i jest uzależniona od wielkości i charakteru imprezy.


Załącznik Nr 2 do Regulaminu Hali Sportowej

PRZEPISY W ZAKRESIE OGRANICZEŃ, NAKAZÓW i ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r.

(Dz. U. z 2020 r. poz. 964)

 1. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu w postaci hali sportowej lub sali gimnastycznej:
  • po każdej grupie korzystającej dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
  • po każdej grupie korzystającej dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy będący na wyposażeniu obiektu,
  • zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  • ogranicza kontakt pomiędzy grupami uczestniczącymi w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym w taki sposób, że najpierw grupa kończąca zajęcia opuszcza obiekt i udaje się do szatni, a dopiero później na obiekt wchodzi kolejna grupa zaczynająca zajęcia.
 2. Organizator zajęć lub wydarzeń sportowych weryfikuje liczbę osób w nich uczestniczących tak, aby uczestniczyło w nich nie więcej niż 150 osób, bez udziału publiczności.
 3. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są zobowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.