podstrony 1 LO

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Świdniku

 logo

Statut
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława Broniewskiego
w Świdniku

 1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) - art. 125 ust. 7, art. 125a.
 2. Ustawia z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) - art. 42 ust. 2f, art. 42d
 3. Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1116).
 4. Ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1730).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1594) - § 1 i 3.
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1780).
 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 2022 r., poz. 622).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2022 r., poz. 658).

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Świdnikuico pdf

Certyfikaty

 • Certyfikat SZKOŁA INNOWACJI

  nadawany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji za kreatywne, twórcze i innowacyjne kształcenie oraz najwyższe standardy edukacyjne.

 • Wyróżnienie SZKOŁA LIDER INNOWACJI

  nadawany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji za kreatywne, twórcze i innowacyjne kształcenie oraz najwyższe standardy edukacyjne

 • Najlepsza szkoła w województwie w rankingu Perspektyw za rok szkolny 2020/2021 „BRĄZOWA TARCZA" - ranking tworzony na podstawie wyników egzaminów maturalnych oraz sukcesów w olimpiadach

05 października 2022