Procedura z dnia 30 maja 2020 r organizacji konsultacji stacjonarnych (w szkole) dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku.

W związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19 i potrzebą ograniczenia funkcjonowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 • Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w celu zapewnienia właściwego skutecznego funkcjonowania szkoły w tym okresie wprowadza i zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły oraz uczestników zajęć (konsultacji) do przestrzegania następujących zasad organizacji pracy szkoły:

Organizacja zajęć:

 1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych salach;
 2. W zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 12 osób plus prowadzący;
 3. Minimalna przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 uczestnika;
 4. W sali, w której odbywają się zajęcia należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można uprać lub dezynfekować. Wszystkie wykorzystywane pomoce należy dokładnie czyścić lub dezynfekować;
 5. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;
 6. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup;
 7. Uczestnicy, prowadzący, pracownicy administracji i obsługi powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m;
 8. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
 9. Jeżeli w domu uczestnika zajęć przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie może on brać udziału w zajęciach;
 10. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe);
 11. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, prowadzący ma obowiązek powiadomić opiekunów;

Uczestnicy zajęć i prowadzący

 1. Prowadzący zajęcia wchodzą do budynku szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć mając zakryte usta i nos
 2. Prowadzący zajęcia przy wejściu do sali, w której będą odbywały się zajęcia, zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.
 3. Uczestnicy zajęć (uczniowie) wchodzą do budynku szkoły nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem zajęć mając zakryte usta i nos, udając się bezpośrednio do odpowiedniej sali zachowując dystans co najmniej 1,5 m.
 4. Przed wejściem do sali uczestnicy zajęć są zobowiązani do dezynfekcji rąk i zajęcie miejsca gwarantującego odległość od innego uczestnika dystans co najmniej 2 m. (na jedną osobę powinno przypadać co najmniej 4 m2)
 5. W czasie zajęć nie obowiązuje zakrywanie nosa i ust.
 6. Bezpośrednio po zajęciach, uczestnicy zajęć opuszczają szkołę mając zakryte usta i nos oraz zachowując dystans co najmniej 1,5m,
 7. Zabrania się uczestnikom zajęć przebywania na korytarzach szkolnych.
 8. Po zakończeniu zajęć prowadzący informuje o tym fakcie pracowników obsługi, celem dezynfekcji pomieszczenia.
 9. Prowadzący zajęcia przekazuje do sekretariatu szkoły (jeżeli sekretariat nie jest czynny, to pracownikom obsługi) listę uczestników zajęć.
 10. Wskazane jest wietrzenie pomieszczeń co najmniej co 45 minut.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:

 1. Zobowiązuję wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły do zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa;
 2. Pracownicy obsługi zobowiązani są, po każdych zajęciach do wywietrzenia i dezynfekcji danej sali.
 3. Pracownicy obsługi są zobowiązani do codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników;
 4. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczestnicy zajęć nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji;
 5. Zobowiązuje się pracowników obsługi do bieżącej dezynfekcji toalet.