Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

(aktualizacja 20.05.2021 r.)


Organizacja zajęć w szkole

Ogólne zasady:

Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.
Dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.
Wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych