Regulamin kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Świdniku

 1. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku w okresie realizacji kształcenia na odległość przekazuje bieżące informacje uczniom, rodzicom i nauczycielom poprzez: stronę internetową, dziennik elektroniczny, a dodatkowo uczniom i nauczycielom poprzez platformę G Suite.
 2. Zajęcia zdalne dla uczniów będą odbywały się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
 3. Swoją obecność na zajęciach uczeń będzie potwierdzał zalogowaniem się na platformie, o odpowiedniej godzinie w odpowiednim zespole (zgodnie z obowiązującym planem lekcji) lub wykonaniem bieżących zadań w terminie określonym przez nauczyciela. Brak logowania (aktywności) będzie traktowany jako nieobecność.
 4. Nauczyciele będą wpisywać tematy lekcji do dziennika elektronicznego zgodnie z realizacją podstawy programowej, a wpisy frekwencji do dziennika będą dokonywane na podstawie logowania się ucznia na platformie do odpowiedniego zespołu (zgodnie z planem lekcji), nieobecność uczniowie mają obowiązek usprawiedliwić zgodnie z zapisami zawartymi w statucie szkoły.
 5. Każdy nauczyciel wskazuje uczniom dostępne źródła wiedzy, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, oraz na bieżąco przygotowuje materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej i zamieszcza je w dostępnych folderach na platformie edukacyjnej lub przekazuje w inny sposób, informując o tym uczniów. Dodatkowo mogą być wykorzystywane inne platformy edukacyjne. Kształcenie będzie się odbywało w miarę możliwości naprzemiennie z użyciem monitorów i bez ich użycia z wykorzystaniem podręczników;
 6. Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe będą przeprowadzane na platformie edukacyjnej z tym, że część pisemna będzie ograniczona czasem wykonania zadań, część ustna w formie konferencji online przed powołaną zdalnie komisją;
 7. Monitorowanie i oceniane postępów uczniów będzie zgodne z zapisami statutowymi przeprowadzane za pomocą:
  • testów i zadań na platformach edukacyjnych, rekomendowana platforma G Suite,
  • odpowiedzi ustnych podczas konferencji online,
  • prac zaliczeniowych,
  • kart pracy,
  • referatów,
  • aktywności i zaangażowania uczniów
 8. Konsultacje dla rodziców oraz informowanie o postępach ucznia w nauce będą się odbywały za pośrednictwem dziennika elektronicznego, indywidualnych rozmów telefonicznych, konferencji online.
 9. Udokumentowaniem przeprowadzonych zajęć będą wpisy w dzienniku elektronicznym oraz archiwum aktywności na platformie edukacyjnej.


Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. W Broniewskiego w Świdniku