Na mocy najnowszych rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dziennik Ustaw z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 492 i ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dziennik Ustaw z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 493

Informuję, że:

  1. zajęcia dydaktyczno wychowawcze w szkole zostają zawieszone do 10 kwietnia 2020.
  2. z dniem 25 marca I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego rozpoczyna, poprzez nauczanie zdalne, realizację nowych treści programowych, monitoring udziału uczniów w zajęciach online i ocenianie postępów uczniów.

 

Zasady prowadzenia zajęć od 25 marca 2020

Nauczyciele indywidualnie wybiorą formy i metody pracy i formy oceniania, o czym każda klasa i każda grupa zostanie przez nich szczegółowo poinformowana przez dziennik elektroniczny – podstawowy środek komunikacji.

Podstawowym narzędziem będzie platforma G Suite - dostęp do platformy jest możliwy tylko przez ucznia posiadającego konto google. Obecnie zakładane są konta dla wszystkich uczniów. Dokładne informacje zostaną podane wkrótce przez dziennik elektroniczny

Zdalne nauczanie będzie realizowane w godzinach wyznaczonych w tygodniowym planie lekcji. To oznacza, ze nauka Państwa dzieci w danym dniu rozpoczyna się od godziny, która jest wskazana w planie lekcji. Prosimy o poważne potraktowanie sprawy, ponieważ stwierdzenie przez nauczyciela nieuczestniczenia w zdalnych zajęciach będzie równoznaczne z nieobecnością ucznia na lekcji. Prosimy także, aby udział w lekcjach był odpowiedzialny i zachowywał wszelkie zasady kultury osobistej (odpowiedni ubiór, niejedzenie śniadania podczas zajęć, korzystanie ze wskazanych przez nauczyciela podręczników lub innych materiałów). Zdajemy sobie sprawę, że najbliższy okres będzie bardzo trudny, być może nerwowy i niepewny, dlatego prosimy o wzajemne wsparcie i wyrozumiałość. Prosimy także o bieżące zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących trudności teleinformatycznych z odbiorem materiałów i uczestniczeniem w lekcjach online. Trudności te należy zgłaszać wychowawcom lub dyrekcji szkoły. Jednocześnie informujemy, że nieodbieranie informacji od nauczycieli, wychowawców i dyrekcji (co miało miejsce w dotychczasowym okresie zawieszenia zajęć) jest niezgodne z Ustawą o Systemie Oświaty i obowiązkiem nauki. Jako administratorzy dziennika mamy pewność, że wszyscy Państwo (rodzice i uczniowie) macie dostęp do dziennika. Osoby, które dotąd nie posiadały kont zostały o tym już poinformowane.

Uczniowie, którzy odbywali nauczanie indywidualne zostają dołączeni do swoich klas i wraz z klasami realizują materiał.

Podstawowym narzędziem do przekazywania Państwu wszelkich komunikatów pozostaje dziennik elektroniczny. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest śledzić komunikaty i uczestniczyć procesie zdalnego nauczania. Państwa Rodziców prosimy o wspieranie dzieci w tych działaniach.

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja I LO w Świdniku